Regulamin

Regulamin „Oficjalnego sklepu Lady Pank”

Niniejszy regulamin, sporządzony w oparciu o art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.), reguluje zasady zawierania umów sprzedaży Produktów za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.sklepladypank.pl (dalej: Sklep) przez Jana Borysewicza działającego pod firmą BO Production, na podstawie wpisu do CEIDG, adres przedsiębiorstwa: ul. Drawska 10/7, 02-202 Warszawa, NIP 9511534196 (email: sklep@sklepladypank.pl, tel: +48 660 203 203).

 Definicje:

 • Dni robocze– wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 • Konsument– Kupujący będący osobą fizyczną dokonującą z czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 • Konto– indywidualna nazwa (login) i hasło podane przez Kupującego, zbiór informacji przechowywanych w Sklepie dotyczących danego Kupującego oraz składanych przez niego Zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży, z wykorzystaniem którego Kupujący może składać Zamówienia, zawierać Umowy Sprzedaży;
 • Kupujący– osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta lub zamierza korzystać ze Sklepu i nabywać Produktu ze Sklepu;
 • Newsletter – informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami) pochodzące od Usługodawcy, wysyłane drogą elektroniczną Kupującemu, który wyraził zgodę na ich otrzymywanie;
 • Potwierdzenie Zamówienia– wiadomość elektroniczna wysłana przez Sklep na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego potwierdzająca, że wskazane w jej treści Zamówienie Kupującego może zostać zrealizowane przez Sklep;
 • Produkt– towar przedstawiony do sprzedaży za pośrednictwem Sklepu, mogący być przedmiotem umowy sprzedaży;
 • Usługodawca– podmiot prowadzący Sklep, tj. Jan Borysewicz działający pod firmą BO Production (ul. Drawska 10/7, 02-202 Warszawa, NIP 9511534196)
 • Zamówienie– oświadczenie woli Kupującego, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży ze Sklepem za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
 • 2 Postanowienia ogólne
 1. Sklep prowadzi sprzedaż Produktów i usług za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o Produktach i usługach Sklep zamieszcza na stronie https://sklepladypank.pl. Oferta podlega bieżącej aktualizacji.
 2. Kupujący przed zawarciem umowy sprzedaży jest zobowiązany zapoznać się̨ z Regulaminem Zawierając umowę ze Sklepem, Kupujący wyraża zgodę na warunki transakcji określone w Regulaminie i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. W przypadku zawierania umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu z Kupującym będącym Konsumentem umowa ta jest umową zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.).
 4. Regulamin jest udostępniony Kupującemu nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 5. Za obsługę płatności online odpowiedzialne jest Blue Media S.A. zgodnie z ich regulaminem dostępnym pod adresem: https://bluemedia.pl/storage/app/media/files/regulamin-systemu-platnosci-bluecash.pdf. Obsługiwane typy kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.
 6. Płatności online oraz kartą płatniczą realizowane są za pomocą platformy Płatności Shoper. Dostępny jest również przelew tradycyjny.
 7. Wszystkie teksty, wzory, zdjęcia Produktów, a także ich nazwy są chronione prawami autorskimi oraz mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub wzorami użytkowymi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sklepu.
 8. Informacje o Produktach prezentowane na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Kupujących do składania ofert.

 

 • 3 Warunki i zasady korzystania z Serwisu
 1. W celu korzystania ze Sklepu, Kupujący może założyć indywidualne Konto w Sklepie. Rejestracja Konta nie jest konieczna do złożenia Zamówienia w Sklepie.
 2. Rejestracja Konta, jak również korzystanie z funkcjonalności strony internetowej https://sklepladypank.pl jest nieodpłatne.
 3. Aby założyć Konto należy uruchomić stronę internetową: sklepladypank.pl a następnie wypełnić znajdujący się pod tym adresem formularz, podając aktywny adres email i hasło.
 4. W celu usunięcia Konta należy pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poinformować Sklep o woli jego usunięcia.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez Sklep urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczanych przez Kupującego, Sklep może uniemożliwić dostęp do tych danych.
 6. Kupujący, który wyraził zgodę na otrzymywanie informacji, o Produktach i promocjach w Sklepie, będzie otrzymywał Newsletter. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji Newslettera, poprzez kliknięcie w odpowiedni link zawarty w treści Newslettera.
 • 4 Przyjmowanie i realizacja Zamówień
 1. Zamówienia od Kupującego są przyjmowane poprzez stronę internetową Sklepu.
 2. W celu złożenia Zamówienia Kupujący zobowiązany jest dokonać:
 3. wyboru zamawianych Produktów, klikając ikonę „Dodaj do koszyka”,
 4. wyboru sposobu dostawy spośród dostępnych w Sklepie oraz podania adresu dostawy,
 5. wyboru sposobu płatności spośród dostępnych w Sklepie,
 6. przesłania formularza Zamówienia, klikając ikonę „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 7. Po otrzymaniu Zamówienia i możliwości jego realizacji, Sklep wysyła na adres email Kupującego, podany w formularzu Zamówienia, wiadomość stanowiącą Potwierdzenie Zamówienia.
 8. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, Sklep zawiadomi o tym fakcie Kupującego najpóźniej w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Kupującego Zamówienia. Powiadomienie zostanie wysłane na adres e-mail wskazany przez Kupującego w formularzu Zamówienia.
 9. W przypadku braku możliwości realizacji części Zamówienia, Kupujący jest informowany o stanie Zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji w terminie 3 dni od otrzymania informacji, wybierając jedną z następujących opcji:
  1. częściowa realizacja Zamówienia, przy czym wybór tej możliwości powoduje zrealizowanie Zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych Produktów;
  2. anulowanie całości Zamówienia;
 10. Jeśli Kupujący nie wybierze którejś z opcji z powyższego punktu w terminie 3 dni, przyjmuje się, iż dokonuje on anulowania całości Zamówienia.
 11. W przypadku nie otrzymania wiadomości mailowej od Sklepu zawierającej Potwierdzenie Zamówienia lub informację o braku możliwości realizacji Zamówienia, w ciągu 5 dni roboczych od dnia jego złożenia, Kupujący powinien powiadomić o tym fakcie Sklep za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.
 12. W sytuacji, gdy Kupujący dokonał zapłaty za Produkt objęty Zamówieniem, który nie jest dostępny albo anulował Zamówienie, Sklep zwróci należność zgodnie z procedurą opisaną w § 11 Zwrot należności.
 13. W przypadku braku zapłaty za Produkt objęty Zamówieniem w terminie 7 dni od dnia Potwierdzenia Zamówienia, o czym mowa w ustępie 7 powyżej, Sklep anuluje złożone Zamówienie, o czym Kupujący zostanie poinformowany na adres e-mail podany przez Kupującego.
 14. W przypadku jeśli Kupujący dokona zapłaty za część Zamówienia, Sklep w wiadomości elektronicznej zwróci się z prośbą o uiszczenie pozostałej należności wynikającej z Zamówienia w terminie 3 dni. Brak uregulowania niezapłaconej należności skutkuje anulowaniem Zamówienia, a wpłacone środki pieniężne zostaną zwrócone zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale § 11 Zwrot należności.
 15. Klient posiadający założone Konto w Sklepie może śledzić aktualny status swojego Zamówienia, po zalogowaniu na Konto, w zakładce “Twoje Zamówienia”.
 • 5 Ceny Produktów
 1. Wszystkie ceny Produktów zamieszczone na stronie www.sklepladypank.pl:
  1. podawane są w złotych polskich,
  2. zawierają podatek VAT,
  3. nie zawierają kosztów dotyczących ewentualnych opłat celnych,
  4. nie zawierają kosztów dostawy.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych, wyprzedaży, jak również do dokonywania zmian ceny Produktów. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Produktów w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 3. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

 

 • 6 Czas realizacji Zamówienia
 1. Czas realizacji zamówienia to 14 dni roboczych. Zamówienia wymagające autografów na produkcie realizowane są w terminie do 30 dni roboczych.  Zamówienia do realizacji do momentu przekazania Zamówienia ze Sklepu do przewoźnika realizującego dostawę – uwzględniane są tylko dni robocze.
 2. Zamówienie na Produkty o różnym czasie realizacji jest wysyłane w momencie skompletowania wszystkich dostępnych Produktów Zamówienia.
 3. W sytuacji, gdy dostawa jest niemożliwa lub utrudniona ze względu na podanie niepoprawnego adresu lub ze względu na to, że dostawa nie została przyjęta pod podanym przez Kupującego adresem, to odpowiedzialność za te zdarzenia ponosi Kupujący.
 4. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera lub pracownika poczty oraz sporządzenie protokołu szkody, może wpłynąć na rozpatrywanie reklamacji przez Sklep.
 • 7 Płatności i dostawy
 1. Kupujący może wybrać spośród następujących form płatności za zamówione Produkty:
  1. przelew bankowy tradycyjny – w przypadku wyboru tej formy płatności, dane do wykonania przelewu zostaną przesłane w treści wiadomości email „Potwierdzenie zamówienia” ,
  2. płatności online – realizowany za pośrednictwem Płatności Shoper (Blue Media S.A.)
  3. płatność kartą płatniczą: VISA, VISA Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro - realizowany za pośrednictwem Płatności Shoper (Blue Media S.A.)
 2. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności, natomiast w przypadku przelewu bankowego – po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu.
 3. W przypadku wyboru metody płatności przelewem bankowym:
  1. Sklep udostępni dane do wpłaty (na stronie internetowej lub e-mailem), na podstawie których Kupujący dokona wpłaty,
  2. na przelewie w polu „tytuł” należy podać: numer Zamówienia lub dane identyfikujące Zamówienie – brak powyższego wpisu może być przyczyną w opóźnieniu w realizacji Zamówienia;
 4. Dostawa zamówionych Produktów następuje za pośrednictwem usługi Przesyłki Shoper w ramach aktywności takich usługodawców jak: InPost: Kurier oraz Paczkomaty
 1. Dostawa produktów jest realizowana wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej / Unii Europejskiej
 2. Informacje o kosztach dostawy oraz orientacyjnym terminie dostawy jest dostępna w zakładce Przesyłki Shoper.
 3. Dla wybranych Produktów, w szczególności z powodu niestandardowych gabarytów, mogą być dostępne jedynie niektóre z form płatności lub dostawy.
 • 8 Faktury i dowody zakupu
 1. Kupujący na dowód zakupu Produktu otrzymuje od Sklepu paragon lub fakturę VAT. Zawierając umowę sprzedaży i akceptując postanowienia Regulaminu, Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i udostępnienie faktur przez Sklep w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. nr 54 poz. 535 ze zm.).
 2. Zgoda na udostępnienie faktur w formie elektronicznej jest tożsama z rezygnacją z otrzymywania faktur w formie papierowej. Jednakże, nie wyłącza to prawa Sklepu do wystawiania i przesyłania faktur w wersji papierowej. W razie sprzeciwu Kupującego wyrażonego w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, Sklep przekaże Kupującemu fakturę w wersji papierowej, przekazując oddzielnie na adres, na jaki ma zostać wystawiona faktura.
 3. Sklep wystawia fakturę w momencie wysyłki Zamówienia z magazynu oraz udostępnia faktury w formie elektronicznej w sposób gwarantujący autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści. Każda faktura w formie elektronicznej zostanie udostępniona Kupującemu na adres e-mail wskazany przez Kupującego w formularzu Zamówienia.
 • 9 Reklamacje
 1. Sklep dokłada wszelkich starań, aby oferowany przez na stronie internetowej Sklepu Produkt był wolny od wad oraz pełnowartościowy. W sytuacji, gdyby Produkt posiadał wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, bądź był niezgodny z umową, Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.
 3. Jeżeli otrzymany Produkt jest wadliwy, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach lub z uprawnień przysługujących mu od Sklepu z tytułu niezgodności towaru z umową.
 4. W przypadku stwierdzenia wady Produktu i skorzystania przez Konsumenta z uprawnień wynikających z tytułu rękojmi, Konsumentowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 lat od daty doręczenia Produktu i 1 roku od daty stwierdzenia wady Produktu. Na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, Konsument może żądać:
 5. obniżenia ceny albo odstąpienie od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie,
 6. wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady.
 7. Reklamowany Produkt i dowód zakupu wraz z formularzem reklamacyjnym (załącznik numer 1 do Regulaminu), zawierającym szczegółowy opis wady oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji reklamacji, należy odesłać na adres Usługodawcy. Przesyłkę należy odpowiednio zabezpieczyć. Koszty odesłania reklamowanego Produktu ponosi Sklep.
 8. Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę pod warunkiem, że Konsument w chwili zawarcia umowy sprzedaży wiedział o wadzie Produktu. Opis wady Produktu będzie każdorazowo wskazany na stronie Produktu.
 9. Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 30 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym Produktem i wypełnionym formularzem reklamacji, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Konsumenta o podjęciu dalszych czynności. Odpowiedź na reklamację Sklep przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku. Jeżeli Sklep nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, reklamację uznaje się za uznaną.
 10. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, Produkt zostanie odesłany Konsumentowi wraz z uzasadnieniem odmowy uwzględnienia reklamacji na koszt Kupującego.
 • 10 Prawo odstąpienia od umowy
 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827), Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 2. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt do Sklepu niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 3. Produkty powinny być zwrócone w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. Zwrot nie przysługuje Produktom opatrzonym dedykacją.
 5. Prawo Konsumenta od odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:
  1. w którym przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  2. dostarczenia treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 6. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony Produkt w ciągu 14 dni od dnia otrzymania  od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zgodnie z zasadami opisanymi w 11 Zwrot należności. Na zasadach określonych w ustawie o prawach konsumenta Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • 11 Zwrot należności
 1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Kupującego na rzecz Sklepu, zwrot ten następuje:
 2. w przypadku reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej uwzględnienia przez Sklep;
 3. w przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania  od Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
 4. w przypadku anulowania Zamówienia w terminie 14 dni od dnia jego anulowania.
  1. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu tego samego sposobu płatności, jakiego użył Kupujący przy dokonywaniu zapłaty za Zamówienie.
  2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta zgodnie z postanowieniami 9 Regulaminu, jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwraca koszt dostarczenia Zamówienia do Konsumenta w wysokości najtańszego sposobu dostawy oferowanego przez Sklep.
  3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z winy Kupującego, m. in. z powodu przekazania przez Kupującego błędnych danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres, lub błędnego numeru konta.
 • 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów
 1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży,
  2. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą,
 2. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 4. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 • 13 Postanowienia końcowe.
 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Kupującym a Janem Borysewicz jako Bo Production.
 2. Produkty prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze Zamówienia lub wykonywaniu innych czynności na rzecz Kupującego, powstałe wskutek przekazania przez Kupującego błędnych danych.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15 maja 2022 roku do odwołania.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie sklepladypank.pl . Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia Zamówienia.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl